اموزش پی اچ پی - learning php

آرایه های PHP

آرایه های PHP یک آرایه، چند مقدار را در یک متغیر ذخیره می کند: آرایه چیست؟ آرایه متغیر ویژه ایست ...